Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου;

Όροι συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Αμάλθεια 2024 έχουν εταιρίες, οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, συλλογικότητες και άτυπες κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε σχετικές εργασίες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους.
 • Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) υποψηφιότητας.
 • Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι χορηγοί, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας, ο διοργανωτής του Αμάλθεια 2024, καθώς και οργανισμοί που σχετίζονται με τους αξιολογητές και συγγενείς προς αυτούς εταιρίες.
 • Στις περιπτώσεις εταιριών, δήμων και συλλόγων οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού  εφόσον υπάρχει η έγκριση του Διοικητικού Του Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας, του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ο.κ., ενώ για τις συλλογικότητες με επαρκή εκπροσώπησή τους. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθούν μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των οργανισμών που θα προκριθούν από τους αξιολογητές.
 • Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητά τους υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά για τον σκοπό των Βραβείων Αμάλθεια 2024.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του διοργανωτή και των αξιολογητών για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Ο διοργανωτής ή/και η εκάστοτε οργανωτική επιτροπή των Βραβείων Αμάλθεια 2024 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής του, θα πρέπει να το αναφέρει ρητά στην αίτηση υποψηφιότητάς του. Η επιθυμία του αυτή δεν κωλύει και δεν αφορά τους αξιολογητές.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και διαφοροποίησης, κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων κατά τη διακριτική του ευχέρεια βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων ή άλλης επικαιροποίησης κάθε κατηγορίας.

Διαδικασία αξιολόγησης

Τα βραβεία θα προκύψουν κατόπιν αξιολόγησης από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, γεωπόνους, κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγεί στην απονομή χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων σε αυτούς που προκρίνονται με βάση την αξιολόγηση, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτοί εκπληρώνουν τα κριτήρια της κατηγορίας για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Η αλληλογραφία με τους αξιολογητές σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων θα είναι εμπιστευτική.

Οι αξιολογητές θα αποφανθούν κατά πόσο οι υποψήφιοι οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

 • Καταστατικό και πλήρη στοιχεία του οργανισμού που υποβάλλει την υποψηφιότητα ή με επαρκή εκπροσώπηση της συλλογικότητας
 • Σύντομη περιγραφή του οργανισμού (μέχρι 500 λέξεις-ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί)
 • Αιτιολόγηση της υποψηφιότητας του οργανισμού με παράθεση των λόγων για τους οποίους ο οργανισμός υποβάλλει υποψηφιότητα και τεκμηρίωσή τους (θα δημοσιοποιηθεί-μέχρι 1.000 λέξεις)
 • Στοιχεία, υποστηρικτικά της υποψηφιότητάς τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται αποτύπωση μεθόδων, πρακτικών και στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και ποσοτικά στοιχεία που έχουν συνάφεια με την περιγραφή του βραβείου

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της υποψηφιότητας.

Το συνοδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη μιας υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή, περιεκτικά και σαφή.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από τους αξιολογητές.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να λαμβάνεται η άδειά τους και να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βίντεο: Σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ. μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) καθώς και ο κωδικός πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: Εάν στο συνοδευτικό υλικό υπάρχει παραπομπή σε κάποιον ιστότοπο, απαιτείται η γνωστοποίηση του σχετικού URL μέσω του οποίου οι αξιολογητές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις σχετικές με τη συμμετοχή πληροφορίες. Παρακαλούμε οι πληροφορίες αυτές να είναι συνοπτικές ώστε η αξιολόγησή τους να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

Προσοχή παράταση!

Υποψηφιότητες για τα Βραβεία Αμάλθεια  2024 θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 στις 12:00π.μ.

Υποψηφιότητες για τα Βραβεία Αμάλθεια  2024 θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00, εκτός αν υπάρξει παράταση, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα από τον ιστότοπο της δράσης.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την απονομή των Βραβείων Αμάλθεια 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Η δήλωση υποψηφιότητας για τα βραβεία αποτελεί αποδοχή των σχετικών όρων και κανόνων και δέσμευση στις διατάξεις του παρόντος, όπως επίσης αποδοχή ότι κάθε διαφορά θα επιλυθεί στο πλαίσιο αυτού.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής και υλικό τεκμηρίωσης υποβάλλονται στη γλώσσα προέλευσης του οργανισμού και στην αγγλική γλώσσα. Από την υποχρέωση δίγλωσσης υποβολής συμμετοχής εξαιρούνται οι οργανισμοί ελληνικής προέλευσης, εκτός αν προκύψει λόγος αμφισβήτησης της βράβευσής τους από οργανισμό της αλλοδαπής.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από τους αξιολογητές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή και διαχειρίζονται τις παρεχόμενες πληροφορίες, κατά τη διερεύνησή τους, σύμφωνα με την κρίση τους. Για τον λόγο αυτόν, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν πρέπει να περιέχουν υλικό το οποίο δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Βραβεία Αμάλθεια 2024, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές σε αυτούς (συμμετέχοντες και βραβευμένους).

Βραβεύσεις

Οι αποφάσεις των αξιολογητών είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Συμπληρωματική επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο εμπρόθεσμα και πάντα μέσω του διοργανωτή. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν από την τελετή βράβευσης.

Κόστος

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.000 € + ΦΠΑ. Από το κόστος απαλλάσσονται ΜΚΟ, συλλογικότητες, σχολεία και δημόσιοι οργανισμοί.

Είναι απαραίτητο κατά την πληρωμή να αναφέρεται η κατηγορία βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα.

Η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στο e-mail: [email protected] με αναφορά της επωνυμίας της εταιρίας και της κατηγορίας του βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα. Η τιμολόγηση της συμμετοχής γίνεται μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής του οργανισμού στα βραβεία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα Βραβεία Αμάλθεια  2024, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Γιαννουλίδου στο τηλ.: 210 9730280, εσωτ.: 204 ή στο e-mail: [email protected].

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα Βραβεία Αμάλθεια  2024, οι υποψήφιοι συναινούν στη δυνατότητα του διοργανωτή να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή/και άλλο οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό της διοργάνωσης.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει αρχικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Για άμεση πρόσβαση εδώ

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα Βραβεία Αμάλθεια  2024 μπορείτε, να επικοινωνείτε με την κυρία Αλεξία Κάρκαλου στο τηλ.: 210 9730280, εσωτ.: 242  ή στο e-mail: [email protected].

Διαδικασία Τιμητικών Διακρίσεων

Οι τιμητικές διακρίσεις της διοργάνωσης απονέμονται από τον διοργανωτή σε πρόσωπα και οργανισμούς που επέδειξαν έργο υψηλής ποιότητας και εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη συμβάλλοντας στην ανάδειξη παραγωγής κοινωνικών αγαθών.

Υποβολή προτάσεων βράβευσης μπορεί να γίνει μόνο από τρίτους με επιστολή προς τον διοργανωτή.

Κάνε εγγραφή στο Newsletter
Θέλεις να μαθαίνεις νέα;